Milyonluk otomobiller ikinci elde yok satıyor

Milyonluk otomobiller ikinci elde yok satıyor

access_time01 Eylül 2014 12:09
Türkiye otomobil pazarı, vergisel düzenlemeler ve yüksek akaryakıt fiyatları sebebiyle küçük hacimli motorlara yöneliyor

Aylık ortalama 70 araçlık satış hacmine ulaştıklarını söyleyen S&S Motors Genel Müdürü Ferhat Albayrak, 2.1 milyon liraya da 142 bin liraya da otomobil sattıklarını belirtti.

Milyonluk otomobiller ikinci elde yok satıyor 

Lüks otomobillerde de görülmeye başlayan bu durum, tüketici tercihlerini belirgin şekilde etkilemeye başladı. 

DİSTRİBÜTÖR ÇIKIŞLI ARAÇLARI SATIYOR

Kriz ortamlarında bile büyümeye devam eden lüks otomobil pazarı, beraberinde lüks ikinci el satış hacmini büyütmeye başladı. Türkiye’de lüks ikinci el denildiğinde akla hemen grey marketler (paralel ithalatçılar) gelse de, distribütör çıkışlı otomobil arayanlar için de birkaç seçenek bulunuyor. Lüks kurumsal ikinci elin en büyük temsilcilerinden S&S Motors da bunlardan biri. 

Sadece distribütör kanalıyla satılan araçların ikinci el işlemlerini gerçekleştiren şirket, kısa bir süre önce önemli bir transfer gerçekleştirerek, pazardaki etkinliğini daha da artırmak için önemli bir adım atmış oldu. Şirketin FerMas’tan transfer ettiği ve genel müdürlük koltuğunu emanet ettiği Ferhat Albayrak, 2012’de Fulya’da açılan showroomlarında BUGÜN’ü ağırladı.

İLK SIRADA LAND ROVER

En fazla sattıkları markanın Land Rover olduğunu ifade eden Ferhat Albayrak, şöyle devam etti: “Süperspor pazarında ise ilk sırada Porsche var. Bize ilk elden gelen süpersporların ortalama kilometresi 5 bin civarında. Zaten bu araçlar 10 bin kilometreyi geçtiğinde,kilometre yapmış demeye başlıyoruz. Bize örneğin 700 bin euroluk aracını getiren, üzerine para alarak 500 bin euroluk araçla geri dönebiliyor. Bu anlamda bir sınırımız yok. Herkes için takas garantimiz var. 

MAKYAJA ÖNEM VERİYOR

Araç sa­tın al­mak is­te­yen­le­rin bi­linç­li ola­rak show­ro­om­la­ra gel­di­ği­ni be­lir­ten Al­bay­rak, in­ter­ne­tin çok önem­li bir bil­gi kay­na­ğı ha­li­ne gel­di­ği­ni, tü­ke­ti­ci­le­rin sa­tın al­ma­yı plan­la­dı­ğı araç­la­rın in­ter­net­te araş­tı­rıp, vi­de­ola­rı­nı iz­le­yip yo­rum­la­ra ba­ka­rak ka­rar ver­di­ği­ni vur­gu­la­dı. Tü­ke­ti- ­ci­le­rin yüz­de 94’ünün ne ala­ca­ğı­nı bi­le­rek show­ro­om­la­ra gel­di­ği­ne işa­ret eden Al­bay­rak, ken­di web si­te­le­ri­nin de bu an­lam­da önem­li bir kay­nak ol­du­ğu­nu kay­det­ti.

GÜNLÜK 70 ZİYARET

Her gün showroomları ortalama 70 kişinin ziyaret ettiğini ifade eden Albayrak, haftalık satış adetlerinin 15 ile 20 aralı- ğında olduğunu aktardı. Sattıkları modellerin fiyatlarının 50 bin eurodan (142 bin lira) başladığını vurgulayan Albayrak, “En pahalı modelimiz olan Lamborghini Aventador’u 740 bin euroya (yaklaşık 2.1 milyon lira) sattık. Bu aracın sıfır kilometre fiyatı 900 bin euro (2 milyon 550 bin lira). Temmuzda 70 araç sattık. Araçların ortalama fiyatı 70 bin euro seviyesindeydi” dedi.

210 ARAÇ SEGİLENİYOR

3 bin met­re­ka­re­lik ka­pa­lı ala­na sa­hip Ful­ya show­ro­omun­da 180, Eti­ler’dey­se 30 araç ser­gi­le­dik­le­ri­ni söy­le­yen Al­bay­rak, top­lam­da ulaş­tık­la­rı 210 adet­lik araç­la Av­ru­pa ve ABD’de­ki şir­ket­ler­le ben­zer bü­yük­lü­ğe ulaş­tık­la­rı­nı kay­det­ti. Show­ro­om’lar­da­ki araç­la­rın ta­ma­mı­nın ikin­ci el ol­du­ğu­nu vur­gu­la­yan Al­bay­rak, “Bu araç­la­rın ya­rı­sı bi­ze ait. Di­ğer ya­rı­sıy­sa müş­te­ri­le­ri­mi­zin sa­tıl­ma­sı için bi­ze ge­tir­di­ği araç­lar. İçe­ri­sin­de iş, sa­nat ve spor dün­ya­sı­nın ta­nın­mış isim­le­ri­nin de bu­lun­du­ğu 20 bi­nin üze­rin­de­ki müş­te­ri port­fö­yü­müz­le sü­rek­li ir­ti­bat ha­lin­de­yi­z” diye konuştu.

ARACINI SATMAYA İKNA EDİYORUZ

Ba­zı tü­ke­ti­ci­le­rin, el­le­rin­de bu­lun­ma­yan mo­del­le­ri ta­lep et­tik­le­ri­ni be­lir­ten Fer­hat Al­bay­rak, “Bu du­rum­da he­men müş­te­ri­le­ri­mi­zi araş­tı­rı­yo­ruz. Eğer ara­dı­ğı­mız araç bir müş­te­ri­miz­de var­sa, he­men ara­yıp ara­cı­nı sat­ma­sı için ik­na edi­yo­ruz. Bu araç sa­hip­le­ri­nin ho­şu­na gi­di­yor çün­kü araç­la­rı­nı is­te­dik­le­ri za­man de­ğiş­ti­re­bi­li­yor­lar. Ya­ni bi­zim sat­tı­ğı­mız her araç, son­ra­sın­da da po­tan­si­yel ola­rak sa­tı­lık­tı­r” de­di. 

folder_openEtiketler

İlgili Haberler

Çinli otomobil üreticilerinin yurt dışı yatırımlarında artış beklentisi

Çinli otomobil üreticilerinin yurt dışı yatırımlarında artış beklentisi

access_time13 Haziran 2024 13:57

Çinli otomobil üreticilerinin ticari engeller karşısında yurt dışı yatırımlarını artırması bekleniyor

Tesla'dan AB'ye 'Çin' baskısı

Tesla'dan AB'ye 'Çin' baskısı

access_time13 Haziran 2024 08:09

Tesla, Çin'den ithal edilen elektrikli araçlara daha düşük tarife uygulanması için AB'ye baskı yapıyor

ABD'li Ford çalışan sayısını azaltacak

ABD'li Ford çalışan sayısını azaltacak

access_time12 Haziran 2024 13:57

ABD'li Ford, İspanya'daki Valencia fabrikasında çalışan sayısını düşürecek.

Üreticilerin elektrikli araç bataryası talepleri azaldı

Üreticilerin elektrikli araç bataryası talepleri azaldı

access_time12 Haziran 2024 10:57

Umicore, otomobil üreticilerinden gelen talebin son haftalarda kötüleştiğini söyledi.

YORUM YAP

YORUMLAR (0)