Otoyollar halka arz edilecek!

Otoyollar halka arz edilecek!

access_time09 Ocak 2014 11:50
İhalede düşük fiyat çıktığı için özel sektöre devrinden vazgeçilen otoyollar halka açılıyor.
Gün­lük na­kit akı­şı sağ­la­ma­sı ne­de­niy­le ‘al­tın yu­murt­la­yan ta­vu­k’ ola­rak ni­te­len­di­ri­len oto­yol­la­rın özel sek­tö­re dev­rin­den vaz­ge­çil­di, halka arzda ka­rar kı­lın­dı. Bu amaç­la ha­zır­la­nan ya­sa ta­sa­rı­sı­na gö­re his­se­le­ri en az 25 yıl bor­sa­da ka­la­cak otoyola­rın yüz­de 75’lik ge­li­ri üze­rin­den iş­lem ya­pı­la­cak.

ÜCRET SÖZLEŞMEDE

Oto­yol­la­rın hal­ka ar­zıy­la il­gi­li ka­nun de­ği­şik­li­ği, torba yasa ola­rak ni­te­len­di­ri­len ‘Ai­le ve Sos­yal Po­li­ti­ka­lar Ba­kan­lı­ğı Teş­ki­la­tı ve Gö­rev­le­ri Hak­kın­da Ka­nun Hük­mün­de Ka­rar­na­me ile Ba­zı Ka­nun ve Ka­nun Hük­mün­de Ka­rar­na­me­ler­de De­ği­şik­lik Ya­pıl­ma­sı­na Da­ir Ka­nun Ta­sa­rı­sı­’n­da yer al­dı. Ta­sa­rı­ya gö­re oto­yol­lar­la bir­lik­te bu yol­la­rın üze­rin­de bu­lu­nan ba­kım ve iş­let­me te­sis­le­ri, hiz­met te­sis­le­ri, di­ğer mal ve hiz­met üre­tim bi­rim­le­ri ile var­lık­la­rı tüm­den his­se sa­tış yön­te­miy­le özel­leş­ti­ri­le­bi­le­cek. Oto­yol­la­rın ge­çiş üc­ret­le­ri, ar­tış oran­la­rı ve di­ğer bü­tün ko­nu­lar söz­leş­mey­le dü­zen­le­ne­cek.

ŞİRKET KURULACAK

Hal­ka arz için ön­ce­lik­le Özel­leş­tir­me İda­re­si ta­ra­fın­dan ano­nim şir­ket (A.Ş) sta­tün­de bir otoy­şol şir­ke­ti ku­ru­la­cak. Ka­ra­yol­la­rı Ge­nel Mü­dür­lü­ğü, oto­yol­la­rın iş­let­me hak­kı­nı bu şir­ke­te 25 yıl­lı­ğı­na ‘be­del­si­z’ ola­rak dev­re­de­cek. İş­let­me hak­kı­nın kar­şı­lı­ğı şir­ket ser­ma­ye­si­ne 1 mil­yar li­ra ay­ni ser­ma­ye ola­rak ya­zı­la­cak. Oto­yol­la­rı iş­let­me hak­kı­nı ve ge­lir­le­ri­ni el­de eden bu şir­ke­tin his­se­le­ri da­ha son­ra Bor­sa İs­tan­bu­l’­da (BİST) hal­ka arz edi­le­cek.

GELİRİN YÜZDE 25’İ BAKIMA GİDECEK


Bor­sa­da iş­lem gö­re­cek oto­yol­lar ve bu yol­lar üze­rin­de­ki te­sis­ler­le ye­ni ya­pı­la­cak yol ve te­sis­le­rin ba­kım, ona­rım ve iş­le­til­me­si­ni Ka­ra­yol­la­rı Ge­nel Mü­dür­lü­ğü (TCK) ya­pa­cak ya da yap­tı­ra­cak. Bu ba­kım ve ona­rım gi­der­le­ri­nin kar­şı­lan­ma­sı ama­cıy­la, oto­yol­lar­dan el­de edi­len ay­lık net ge­li­rin yüz­de 25’i her ay TCK’­ya ak­ta­rı­la­cak. Ay­rı­ca büt­çe­den de öde­nek ak­ta­rı­la­cak.
 
YERLİ MALINA ZORUNLULUK ŞARTI

Ta­sa­rı­ya ek­le­nen baş­ka bir mad­dey­le de ka­mu iha­le­le­rin­de Yer­li Ma­lı ürün ve hiz­met kul­la­nı­mı ve yüz­de 15 fi­yat avan­ta­jı sağ­la­ma ko­nu­sun­da ida­re­ye bı­ra­kı­lan ser­bes­ti, or­ta ve ile­ri tek­no­lo­ji­li sa­na­yi ürün­le­rin­de zo­run­lu ha­le ge­ti­ri­li­yor. Bu­na gö­re, Sa­na­yi Ba­kan­lı­ğı­’nın her yıl ocak ayın­da açık­la­ya­ca­ğı lis­te­de yer alan mal­la­rın iha­le­le­rin­de yer­li is­tek­li­ler le­hi­ne yüz­de 15’lik fi­yat avan­ta­jı sağ­lan­ma­sı zo­run­lu ola­cak. (Bugün/Erdoğan Süzer)
folder_openEtiketler

İlgili Haberler

Bayram tatilinde otoyolları 11 milyondan fazla araç kullandı!

Bayram tatilinde otoyolları 11 milyondan fazla araç kullandı!

access_time15 Nisan 2024 16:34

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ramazan Bayramı tatilinde otoyolları 11 milyon 236 bin 983 aracın kullandığını açıkladı. Özellikle Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve...

Tesla çalışanlarının yüzde 10'unu işten çıkaracak

Tesla çalışanlarının yüzde 10'unu işten çıkaracak

access_time15 Nisan 2024 14:35

Elektrikli araba üreticisi Tesla, elektrikli araç pazarında yoğunlaşar rekabetin etkisiyle düşen satışlar nedeniylm küresel işgücünün %10'undan fazlasını işten...

Elektrikli araç kullanıcıları tatilinde şarj problemi yaşadı mı?

Elektrikli araç kullanıcıları tatilinde şarj problemi yaşadı mı?

access_time15 Nisan 2024 11:30

TEHAD Başkanı Berkan Bayram, Ramazan Bayramı tatilinde elektrikli şarj istasyonlarının sıkıntısız hizmet verdiğini belirterek, "Bu süreçte elektrikli otomobil kullanıcıları...

Radar uyarısı yapan sürücülere ceza

Radar uyarısı yapan sürücülere ceza

access_time14 Nisan 2024 15:32

Düzce'de selektörle radar uyarısı yapan sürücülere 45 bin 540 lira ceza kesildi

YORUM YAP

YORUMLAR (0)